Có 1 kết quả:

độc lập

1/1

độc lập

giản thể

Từ điển phổ thông

độc lập, có chủ quyền