Có 1 kết quả:

quyến giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thận trọng giữ gìn, không giao thiệp cẩu thả.