Có 1 kết quả:

hiệp nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ý chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp. Ta cũng nói là nghĩa hẹp, nghĩa đen.