Có 1 kết quả:

lang tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng con chó sói. Chỉ lòng dạ hiểm độc hại người — Ta còn hiểu là lòng dạ phản bội, thay đổi.