Có 1 kết quả:

y ni

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mềm dẽo hoà thuận.