Có 2 kết quả:

tranh nanhtranh ninh

1/2

tranh nanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

dữ tợn, xấu xí

Một số bài thơ có sử dụng

tranh ninh

phồn thể

Từ điển phổ thông

dữ tợn, xấu xí

Một số bài thơ có sử dụng