Có 1 kết quả:

mãnh mã

1/1

mãnh mã

giản thể

Từ điển phổ thông

voi mamút