Có 1 kết quả:

mãnh tiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới trước một cách mau lẹ. Tiến bộ mau.