Có 1 kết quả:

xá lợi

1/1

xá lợi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mèo rừng