Có 1 kết quả:

ổi nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người nhà quê, người thô bỉ.