Có 1 kết quả:

bác thả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ rau, còn gọi là Nhương hà 蘘荷.