Có 1 kết quả:

hoạt tặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gian ác hại người.