Có 1 kết quả:

ngục tốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính canh gác tại nhà giam. » Kính truyền ngục tốt giao canh « ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng