Có 1 kết quả:

ngục án

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung hồ sơ giấy tờ về một vụ xét xử tại toà.