Có 1 kết quả:

độc nhất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ có một, không có hai.

Một số bài thơ có sử dụng