Có 1 kết quả:

độc đinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trơ trọi một mình, không anh em họ hàng.