Có 1 kết quả:

độc chiếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ lấy cho một mình mình.

Một số bài thơ có sử dụng