Có 1 kết quả:

độc phu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ ông vua không có đức.

Một số bài thơ có sử dụng