Có 1 kết quả:

độc tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một mình cao quý. Cao quý nhất.

Một số bài thơ có sử dụng