Có 1 kết quả:

độc đoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyết định theo ý riêng, không nghe ai.