Có 1 kết quả:

độc cước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ có một chân, chân kia cụt.