Có 1 kết quả:

độc tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một mình sắp đặt công việc, không cho ai dự vào.