Có 1 kết quả:

độc âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tiếng nói, mà mỗi chữ chỉ đọc một tiếng, như Việt ngữ, Hoa ngữ, khác với tiếng Anh, tiếng Pháp là thứ tiếng đa âm.