Có 1 kết quả:

độc ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống trà, rượu một mình.

Một số bài thơ có sử dụng