Có 1 kết quả:

ta đậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ đồ thờ thời cổ Trung Hoa, giống như cái bát có chân cao, dùng để đựng đồ cúng.