Có 1 kết quả:

hiến thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem mạng sống của mình dùng vào việc cao cả.

Một số bài thơ có sử dụng