Có 3 kết quả:

dimimy

1/3

di

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “mi hầu” 獼猴. Ta quen đọc là “di hầu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Mi hầu 獼猴 con khỉ lớn, con khỉ cái. Ta quen đọc là chữ di.

Từ điển Trần Văn Chánh

【獼猴】di hầu [míhóu] Khỉ macác (một giống khỉ nhỏ).

Từ ghép 1

mi

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “mi hầu” 獼猴. Ta quen đọc là “di hầu”.

Từ ghép 1

my

phồn thể

Từ điển phổ thông

con khỉ lớn

Từ điển Thiều Chửu

① Mi hầu 獼猴 con khỉ lớn, con khỉ cái. Ta quen đọc là chữ di.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Mi hầu 獼猴.