Có 1 kết quả:

hiểm duẫn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên gọi nước Hung Nô thời Chu, ở phía bắc Trung Quốc. ◇Thi Kinh 詩經: “Bạc phạt Hiểm Duẫn, Dĩ tấu phu công” 薄伐玁狁, 以奏膚公 (Tiểu Nhã 小雅, Lục nguyệt 六月) Hãy đi đánh rợ Hiểm Duẫn, Để dâng lên công lao to lớn.

Một số bài thơ có sử dụng