Có 1 kết quả:

huyền nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng 9 âm lịch.