Có 1 kết quả:

huyền hư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Triết lí thâm diệu hư vô. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Thánh nhân quan kì huyền hư, dụng kì chu hành, cưỡng tự chi viết đạo” 聖人觀其玄虛, 用其周行, 強字之曰道 (Giải lão 解老).
2. Ý nói tính tình điềm tĩnh. ◇Tương Phòng 蔣防: “Phong tuyền thâu nhĩ mục, Tùng trúc trợ huyền hư” 風泉輸耳目, 松竹助玄虛 (Đề Đỗ Tân Khách tân phong lí u cư 題杜賓客新豐里幽居).
3. Thủ đoạn, hoa chiêu làm mê hoặc người khác. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng 二十年目睹之怪現狀: “Giá nhất cá tiểu tiểu huyền hư, thuyết xuyên liễu nhất văn bất trị đích, bị tha ngạnh ngoa liễu ngũ thiên ngân tử, như hà bất áo hối” 這一個小小玄虛, 說穿了一文不值的, 被他硬訛了五千銀子, 如何不懊悔 (Đệ tứ bát hồi).
4. Hình dung thần bí khôn dò. ◇Lí Ngư 李漁: “Hảo huyền hư đích thoại” 好玄虛的話 (Thận trung lâu 蜃中樓, Vọng dương 望洋).
5. Thiên không, khung xanh. ◇Triệu Diệp 趙曄: “Ngưỡng phi điểu hề ô diên, Lăng huyền hư hề phiên phiên” 仰飛鳥兮烏鳶, 凌玄虛兮翩翩 (Ngô Việt Xuân Thu 吳越春秋, Câu Tiễn nhập thần ngoại truyện 勾踐入臣外傳).
6. Chợ. ◇Hồ Kế Tông 胡繼宗: “Tục xưng thị viết huyền hư, tục hô thị viết hư” 俗稱市曰玄虛, 俗呼市曰虛 (Thư ngôn cố sự 書言故事, Thị tứ 市肆).

Một số bài thơ có sử dụng