Có 1 kết quả:

huyền đàm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đàm luận về đạo của Lão Trang và Chu Dịch.
2. Phiếm chỉ bàn luận hão, xa lìa thật tế.
3. Thuật ngữ Phật giáo: Giảng giải xiển thuật nghĩa lí Phật pháp. ◎Như: “Hoa Nghiêm huyền đàm” 華嚴玄談.