Có 1 kết quả:

huyền môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ giáo lí sâu kín của Phật — Cũng chỉ ngôi chùa Phật.

Một số bài thơ có sử dụng