Có 1 kết quả:

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đen, dơ bẩn. ◇Tả truyện 左傳: “Hà cố sử ngô thủy tư?” 何故使吾水滋? (Ai Công bát niên 哀公八年).
2. (Danh) Họ “Tư”.