Có 1 kết quả:

suất lữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem quân đội ra đánh giặc.