Có 1 kết quả:

ngọc thỏ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thỏ bằng ngọc, chỉ mặt trăng. » Trải bao thỏ lặn, ác tà « ( Kiều ) » Kìa gương ngọc thố, nọ rèm thuỷ tinh « ( Nhân nguyệt vấn đáp ).

Một số bài thơ có sử dụng