Có 1 kết quả:

ngọc diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt ngọc, chỉ khuôn mặt đẹp của thiếu nữ — Lương giản văn Đế: Châu thần, ngọc diện đăng tiền xuất ( môi son mặt ngọc trước đèn bước ra ) » Mặt ngọc từ lìa chốn sáu cung « ( Hồng Đức thi tập ).

Một số bài thơ có sử dụng