Có 1 kết quả:

vương vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi vua.