Có 1 kết quả:

vương hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng đức độ mà sửa đổi cho dân.

Một số bài thơ có sử dụng