Có 1 kết quả:

vương phủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dinh của bậc quan được phong tước Vương.