Có 1 kết quả:

vương chiêu quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ cung nhân “Vương Tường” 王嬙 thời Hán Nguyên Đế.