Có 1 kết quả:

vương phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng con cháu gọi tổ tiên ông cha — Tiếng người con gọi cha mình, là ông quan được phong tước Vương.