Có 1 kết quả:

vương giả hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mùi thơm vua chúa, một tên chỉ hoa lan.