Có 1 kết quả:

đích lịch

1/1

đích lịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

màu ngọc sáng, ánh sáng của ngọc

Một số bài thơ có sử dụng