Có 1 kết quả:

mã não

1/1

mã não

giản thể

Từ điển phổ thông

đá mã não (một thứ đá quý lấy từ mỏ)