Có 1 kết quả:

ngoạn pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khinh lờn phép nước.