Có 1 kết quả:

hiện đại

1/1

hiện đại

giản thể

Từ điển phổ thông

hiện đại, hiện nay, thời nay, tân thời