Có 1 kết quả:

hiện tại

1/1

hiện tại

giản thể

Từ điển phổ thông

hiện tại, bây giờ, hiện nay