Có 1 kết quả:

điếm nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất hổ thẹn đau đớn — Làm xấu hổ.