Có 1 kết quả:

trân quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Trân dị 珍異.

Một số bài thơ có sử dụng