Có 1 kết quả:

trân dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quý báu lạ lùng ít thấy.

Một số bài thơ có sử dụng